coskunlarhavaifisek.com Co?kunlar Havaifi?ek | Ven?s Havai Fi?ek | Havaifi?ek | havaifisek | havai fi?ek | havai fisek | ba...

coskunlarhavaifisek.com
Title: Co?kunlar Havaifi?ek | Ven?s Havai Fi?ek | Havaifi?ek | havaifisek | havai fi?ek | havai fisek | ba...
Keywords:
Description: Co?kunlar Havaifi?ek | Ven?s Havai Fi?ek | Havaifi?ek | havaifisek | havai fi?ek | havai fisek | balon s?sleme | d???n davet | organizasyon | balon dekorasyon | volcano ? sparklers ? ate?leme ? smoke
coskunlarhavaifisek.com is ranked 6935895 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,610. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. coskunlarhavaifisek.com has 43% seo score.

coskunlarhavaifisek.com Information

Website / Domain: coskunlarhavaifisek.com
Website IP Address: 185.111.232.10
Domain DNS Server: ns1.isimtescil.net,ns2.isimtescil.net

coskunlarhavaifisek.com Rank

Alexa Rank: 6935895
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

coskunlarhavaifisek.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $2,610
Daily Revenue: $7
Monthly Revenue $214
Yearly Revenue: $2,610
Daily Unique Visitors 658
Monthly Unique Visitors: 19,740
Yearly Unique Visitors: 240,170

coskunlarhavaifisek.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html
Date Fri, 12 Aug 2016 11:48:27 GMT
Server Microsoft-IIS/8.5

coskunlarhavaifisek.com Keywords accounting

Keyword Count Percentage

coskunlarhavaifisek.com Traffic Sources Chart

coskunlarhavaifisek.com Similar Website

Domain Site Title

coskunlarhavaifisek.com Alexa Rank History Chart

coskunlarhavaifisek.com aleax

coskunlarhavaifisek.com Html To Plain Text

Co?kunlar Havaifi?ek | Ven?s Havai Fi?ek | Havaifi?ek | havaifisek | havai fi?ek | havai fisek | balon s?sleme | d???n davet | organizasyon | balon dekorasyon | volcano ? sparklers ? ate?leme ? smoke ? comet ? maytap ? duman ? mine ? m?ne - fireworks - f?reworks ? feuerwerk ? cakes ? waterfalls ? havaifi?ek ? havai fi?ek - havaifisek - havai fisek ? ate? ? d???n ? s?nnet ? ??len ? festival ? kutlama ? organizasyon ? sov ? show ? ses ? ???k ? isik - sinema ? piroteknik ? proteknik ? bomba ? barut ? fitil ? firing system - f?r?ng system ? volkan ? vulcan ? indoor - ?ndoor ? outdoor ? indoor fountain ? ?ndoor founta?n - confetti - confett? ? konfeti ? stramear ? co2 - efeckts ? efekt ? star ? stars ? firework - f?rework - i?aret fi?e?i ? roket ? kurus?k? ? mermi ? sesmermisi ? ses mermisi ? bomba ? renk ? g?steri ? bayrak ? para??t - - "atesleyici.htm PATLAYICI MADDE ATE?LEY?C? YETERL?L?K BELGES?N?N VER?LMES? ESAS VE USULLER?N?N BEL?RLENMES? HAKKINDA Y?NETMEL???N UYGULANMASINI G?STER?R TAL?MAT - "coskunlarhakkinda.htm CO?KUNLAR HAVA? F??EK TAR?H? - "depokurmakurallari.htm Depo Kurmak Zorunda Olan Sat?c? ve T?keticilerin Uymak Zorunda Olduklar? Kurallar - "firlatmahakkinda.htm F?rlatma Ara?lar? - "gokbombaebat.htm G?KY?Z? G?STER? BOMBALARININ A?IRLIKLARI,PATLAMA Y?KSEKL?KLER? VE YAYILMA ALANLARI - "havaifiseksaklamavekullanma.htm HAVA? F??EK SAKLAMAVEKULLANMA KURALLARI - "havaifisektipleri.htm HAVA? F??EK T?PLER? - "kullanimsekli.htm KULLANIM ?EKL?(HAZIRLIK A?AMASINDA ALINMASI GEREKEN ?NLEMLER)VEATE?LEME - "patlayicimaddeleryonetmeligi.htm PATLAYICI MADDELER GENEL Y?NETMEL??? - "patlayicimaddetuzukleri.htm S?Z SAYIN BAY?LER?M?ZE ve SATI? TEMS?LC?LER?M?ZE YARARLI OLAB?LECE??NE ?NANDI?IMIZ TEKEL DI?I BIRAKILAN PATLAYICI MADDELER?N TA?INMASI, SAKLANMASI, DEPOLANMASI,SATI?I, KULLANILMASI ?LE ?LG?L? T?Z?KLER VOLCANO ? SPARKLERS ? ATE?LEME ? SMOKE ? COMET ? MAYTAP ? DUMAN ? M?NE ? MINE - FIREWORKS - F?REWORKS ? FEUERWERK ? CAKES ? WATERFALLS ? HAVA?F??EK ? HAVA? F??EK - HAVA?F?SEK - HAVA? F?SEK ? ATE? ? D???N ? S?NNET ? ??LEN ? FEST?VAL ? KUTLAMA ? ORGAN?ZASYON ? SOV ? SHOW ? SES ? I?IK ? S?NEMA ? P?ROTEKN?K ? PROTEKN?K ? BOMBA ? BARUT ? F?T?L ? F?R?NG SYSTEM - FIRING SYSTEM ? VOLKAN ? VULCAN ? ?NDOOR - INDOOR ? OUTDOOR ? ?NDOOR FOUNTA?N ? INDOOR FOUNTAIN - CONFETT? - CONFETTI ? KONFET? ? STRAMEAR ? CO2 - EFFECKTS ? EFEKT ? STAR ? STARS ? F?REWORK - FIREWORK - ??ARET F??E?? ? ROKET ? KURUSIKI ? MERM? ? SESMERM?S? ? BOMBA ? RENK ? G?STER? ? BAYRAK ? PARA?UT - PATLAYICI MADDE ATE?LEY?C? YETERL?L?K BELGES?N?N VER?LMES? ESAS VE USULLER?N?N BEL?RLENMES? HAKKINDA Y?NETMEL???N UYGULANMASINI G?STER?R TAL?MAT - CO?KUNLAR HAVA? F??EK TAR?H? - Depo Kurmak Zorunda Olan Sat?c? ve T?keticilerin Uymak Zorunda Olduklar? Kurallar - F?rlatma Ara?lar?- G?KY?Z? G?STER? BOMBALARININ A?IRLIKLARI,PATLAMA Y?KSEKL?KLER? VE YAYILMA ALANLARI - HAVA? F??EK SAKLAMAVEKULLANMA KURALLARI - HAVA? F??EK T?PLER? - KULLANIM ?EKL?(HAZIRLIK A?AMASINDA ALINMASI GEREKEN ?NLEMLER)VEATE?LEME - PATLAYICI MADDELER GENEL Y?NETMEL??? - S?Z SAYIN BAY?LER?M?ZE ve SATI? TEMS?LC?LER?M?ZE YARARLI OLAB?LECE??NE ?NANDI?IMIZ TEKEL DI?I BIRAKILAN PATLAYICI MADDELER?N TA?INMASI, SAKLANMASI, DEPOLANMASI,SATI?I, KULLANILMASI ?LE ?LG?L? T?Z?KLER - Co?kunlar Havai Fi?ek Oyuncak Kimya San. Tic. Ltd. ?ti. olarak kendimizi, konusunda uzmanla?m??. T?rkiye'de kurulmu? ilk ve tek Havai Fi?ek ?reticisi oldo?umuzu bildirmenin, hem ?lke ekonomisine katk?da bulunmak hem de ?lkemizi uluslararas? platformda temsil etmenin hakl? gurur ve onurunu ya?amaktay?z. Firmam?z 1991 y?l?ndan itibaren Havai Fi?ek ve Proteknik ?retimi yapmaktad?r. Firmam?z 1995 y?l?ndan itibaren ise sakarya iline ba?l? Geyve il?esinde 55 d?n?m ?zerine kurulu: 20 d?n?ml?k kapal? ?retim alan?nda, kendi kurmu? oldu?u modern tesislerinde 450 i??i ?al??t?rma kapasitesi ve Ven?s markas? ad? alt?nda 200 den fazla ?r?n ?e?idiyle faaliyetine devam etmektedir. Ven?s markal? ?r?nlerimiz geleneksel el ustal??? ile birlikte, bilgi, deneyim ve teknoloji harmanlanarak ?retilip piyasaya s?r?lmektedir. Ven?s markal? ?r?nler yabanc? m??teriler taraf?ndan bu nitelikleri nedeni ile tercih edilmektedir. ?lkemiz Havai Fi?ek sekt?r?yle tan??t?ran ve T?rkiye'deki tek yerli ?retici firma olarak sekt?rdeki liderli?ini s?rd?ren Co?kunlar Havai Fi?ek Firmas? 24.09.2005 tarihi itibari ile ?SO 9001:2000 kalite belgesi g?venli?i uluslararas? sistemde tescillenmi?tir. Firmam?z d???nlerde, festivallerde, kutlamalarda, ?zel etkinliklerde, resmi ve dini bayramlarda, ?zel toplant?larda, resmi ve ?zel kurumlar taraf?ndan il ve il?elerimizde d?zenlenen ?enliklerde, a??k ve kapal? alanlarda, ?zel efektlere dayal? muhte?em g?steriler d?zenlemektedir. Bu g?steriler konusunda uzman, sertifikal?, lisansl?, g?zel y?zl?, yard?msever kadromuz taraf?ndan, s?z verildi?i tarihte, m?zikli karaografi e?li?inde, elektronik uzaktan kumandal? sistemler ve ileri teknoloji kullan?larak, m??terilerimizin istekleri do?rultusunda ger?ekle?tirilmektedir. Misyonumuz "Kaliteyi ve G?venli?i her zaman ?n planda tutmaktad?r", alm?? oldu?umuz ?SO 9001:2000 kalite belgemiz ve Ven?s markam?zla m??terilerimizin bu konuda zihinlerinde olu?an t?m kyg?lar?n? kald?rmak amac?nday?z. Bu misyon i?in ?r?nlerimiz ?retim esnas?nda ve ?retimden sonra s?k kontrollerden ge?irilip, kapasitesinden ve g?venli?inden emin olunduktan sonra, istekleriniz do?rultusunda en h?zl? s?rede size ula?t?r?lmaktad?r. Firmam?z modern tesislerinde hizmet veren e?itimli personelimiz ve siz de?erli m??terilerimizle art?k dev bir aileyiz. Sayg?lar?m?zla CO?KUNLAR HAVA? F??EK TAR?H? Co?kunlar Havai Fi?ek Say?n H?seyin Co?kun taraf?ndan 1966 y?l?nda Adapazar? Erenler Beldesinde k???k bir d?kkanda tabanca mantar? ?retimi ile ba?lam??t?r. Bu ?retim 1971 y?l?na kadar bu ?ekilde devam etmi? ve ayn? y?l E 5 yolu ?zerinde kurulu bulunan H?seyin Co?kun'a ait Fabrikada ?retime ge?ilmi? sadece tabanca mantar? ?retimi 1977 y?l?na kadar devam etmi?tir. 1977 y?l?ndan sonra 30 ayr? ?e?it piroteknik oyuncak ?retimi yap?lm??, Havai Fi?ek olarak 1989 y?l?nda da ilk ??tal? Havai Fi?ekler ?retilmi? olup ayn? y?l 21 Haziran Adapazar?' n?n kurtulu?unda ??tal? Roketlerle yap?lan Havai Fi?ek g?sterisinin referanslar?yla 9 Eyl?l ?zmir Olimpiyat Stand?nda ve 29 Ekim ?stanbul Taksim Meydan?nda Havai Fi?ek g?sterileri d?zenlenmi?tir. Bu g?sterilerde 35 - 40 ki?ilik personel g?rev alm?? olup bundan dolay? dizilme ve ate?leme ?ok iptidai ve maliyeti ?ok y?ksek oldu?u i?in ?areler aranm??t?r. 1990 y?l?nda ayn? g?sterilerin tekrar yap?lmas? esnas?nda Makine Kimya End?strisi oradayd? ve sadece 7'i?lik G?k Bombalar? kullanarak g?steri yapt?lar. Makine Kimya End?strisi'nin yapt??? bu g?steride patlamadan d??en bombalar taraf?m?zdan incelenmek ?zere al?narak i?leri a??ld?. Ayn? bombalar 1994 y?l?na kadar bu g?nk? bombalarla kar??la?t?r?ld???nda Firmam?z i?in sadece K?rm?z?, Beyaz, ye?il, Mavi ate? par?as? idi. Bu d???nce Firmam?z? ara?t?rmaya sevk etti. 1994 y?l?nda i?letmemiz Arge grubunun ?in'e yapt??? seyahat sonunda ilk ithalat?m?z? ger?ekle?tirmi? olduk. ?thal ?r?nlerdeki farkl? kaliteyi g?rmemize ra?men kendi ?retimimizi durdurmayarak kendimizi geli?tirdik. O y?ldan itibaren 1997 y?l?na kadar Say?n H?seyin Co?kun'a ait olan E-5 Karayolu ?zerindeki Fabrikay? kiralayarak ?retime devam ettik. ?retimin yan? s?ra ?lkemizde ve D?nyada daha ?ok kendi ?retimimiz olan ve ithal ?r?nleri de harmanlayarak ?ok be?enilen bir ?ok Havai Fi?ek G?sterileri yapt?k. 1995 y?l?nda bu g?nk? ?retim tesislerimizin bulundu?u Geyve'deki Fabrika arazisi sat?n al?nd?. Projelendirme ve in?aat 1997 y?l?na kadar devam etti. 1997 y?l?nda Fabrikam?z? kendi mal?m?z olan bu tesislere ta??yarak ?retime o y?ldan itibaren devam ediyoruz. Geyve tesislerinde ?retim ba?lang?c?ndan bu g?ne geli?tirdi?imiz kalitemiz sayesinde bug?n D?nya kalitesinde Havai Fi?ekler ?retebilmemizin gururunu ya??yor ve bu gururu bizler ile payla?t???n?z i?in sizlere ?ok te?ekk?r ediyor ve sonsuz sayg?lar?m?z? sunuyoruz. CO?KUNLAR HAKKINDA - 1991 y?l?ndan itibaren Havai Fi?ek alan?nda T?rkiye'de tek yerli ?retici olarak faaliyet g?stermekteyiz. T?rkiye genelinde ve Yurt d???ndaki etkinliklerde de bir fiil kendi profesyonel ekibimiz ile ayn? anda 40 ayr? noktada g?steri yapabilecek kapasiteye sahibiz. - Her ?r?n?n olu?umunda el eme?inin ve maharetin ?nemi ?ok b?y?kt?r. Co?kunlar Havai Fi?ek el eme?inin yan? s?ra teknolojiye verdi?i ?nemi kurdu?u makine parkurlar?yla g?stermektedir. Havai Fi?ek sekt?r?ndeki t?m makine ve ?r?n yeniliklerini takip etmekte ve her zaman bir ad?m ?nde olabilmek i?in kendi b?nyesinde de Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmaktad?r. - Firmam?z b?nyesinde kullan?lan pek ?ok makine kendi imalat?m?z olup bu konuda da Havai Fi?ek sekt?r?nde iddial? oldu?umuzu g?stermi?izdir. Bunun temelinde m??teri memnuniyetinin kaliteye, kalitenin de teknoloji ve el eme?ine ba?l? oldu?unu benimsemi? bir firma olmam?zd?r. - Amac?m?z Milli servetimizin yurt i?inde kalarak kendi ?lkemiz i?in de?erlendirmesini sa?lamak. Kalitemizin Avrupa standartlar? d?zeyinde oldu?unu ve bu geli?imi daha da ?st seviyelere ??karmak amac? ile ?in'den Havai Fi?ek uzmanlar? getirdi?imizi kalite ve efektlerimizi daha da zenginle?tirmekte oldu?umuzu bildirmek isteriz. ?r?nlerimiz Kalite, G?venlik ve Efekt olarak ?thal ?r?nlerin ?ok ?st?nde ve Avrupa standartlar? d?zeyinde oldu?unu gururla s?yleyebiliriz. - Kurtulu? g?nlerinde, Festivallerde, Kurulu? Y?l? kutlamalar?nda, D???nlerde, Yeni Y?l? kar??lamada, Do?um g?nlerinde ve daha sayamad???m?z sizler i?in ?ok de?erli ve ?zel g?nlerde sizlere hizmet etmek ve yan?n?zda olabilmek i?in ?ok ?nemli. M?SYONUMUZ: m??terilerine teknolojiyi ve el eme?ini kullanarak y?ksek kalite standartlar?nda ?retilmi? g?venli ?r?nler sunmakt?r. V?ZYONUMUZ ise bu sekt?rde yenilik?i ve s?rekli geli?me modelini uygulayan lider bir ?irket olmakt?r. Havai Fi?ek sunumu ve g?sterisi nas?l bir sanatsa yap?m? da ayn? ?ekilde bir sanatt?r. Fabrikam?z i?inde kurmu? oldu?umuz plastik b?l?mden matbaaya kadar t?m bu b?l?mlerde ayn? ?zen ve itina ile ?al??maktad?r ve sonunda m??terilerimize ?r?nden ziyade birer sanat eseri sundu?umuz g?rev bilinciyle ?al??malar?m?za devam etmekteyiz.

coskunlarhavaifisek.com Whois

Domain Name: COSKUNLARHAVAIFISEK.COM
Registry Domain ID: 69163708_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.isimtescil.net
Registrar URL: http://www.isimtescil.net
Updated Date: 2016-04-17T02:15:26Z
Creation Date: 2001-04-12T10:07:41Z
Registrar Registration Expiration Date: 2017-04-12T10:07:45Z
Registrar: FBS Inc.
Registrar IANA ID: 1110
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Registry Registrant ID:
Registrant Name: Domain Admin
Registrant Organization: Privacy Protection Service INC d/b/a PrivacyProtect.org
Registrant Street: C/O ID#10760, PO Box 16 Note - Visit PrivacyProtect.org to contact the domain owner/operator Note - Visit PrivacyProtect.org to contact the domain owner/operator
Registrant City: Nobby Beach
Registrant State/Province: Queensland
Registrant Postal Code: QLD 4218
Registrant Country: AU
Registrant Phone: +45.36946676
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: contact@privacyprotect.org
Registry Admin ID:
Admin Name: Domain Admin
Admin Organization: Privacy Protection Service INC d/b/a PrivacyProtect.org
Admin Street: C/O ID#10760, PO Box 16 Note - Visit PrivacyProtect.org to contact the domain owner/operator Note - Visit PrivacyProtect.org to contact the domain owner/operator
Admin City: Nobby Beach
Admin State/Province: Queensland
Admin Postal Code: QLD 4218
Admin Country: AU
Admin Phone: +45.36946676
Admin Phone Ext:
Admin Fax:
Admin Fax Ext:
Admin Email: contact@privacyprotect.org
Registry Tech ID:
Tech Name: Domain Admin
Tech Organization: Privacy Protection Service INC d/b/a PrivacyProtect.org
Tech Street: C/O ID#10760, PO Box 16 Note - Visit PrivacyProtect.org to contact the domain owner/operator Note - Visit PrivacyProtect.org to contact the domain owner/operator
Tech City: Nobby Beach
Tech State/Province: Queensland
Tech Postal Code: QLD 4218
Tech Country: AU
Tech Phone: +45.36946676
Tech Phone Ext:
Tech Fax:
Tech Fax Ext:
Tech Email: contact@privacyprotect.org
Name Server: ns1.isimtescil.net
Name Server: ns2.isimtescil.net
DNSSEC:Unsigned
Registrar Abuse Contact Email: abuse@domaintime.biz
Registrar Abuse Contact Phone: +90.8502000444
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
>>> Last update of WHOIS database: 2016-09-14T05:16:49Z <<<
For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp
Registration Service Provided By:
PRIVACYPROTECT.ORG is providing privacy protection services to this domain name to
protect the owner from spam and phishing attacks. PrivacyProtect.org is not
responsible for any of the activities associated with this domain name. If you wish
to report any abuse concerning the usage of this domain name, you may do so at
http://privacyprotect.org/contact. We have a stringent abuse policy and any
complaint will be actioned within a short period of time.
The data in this whois database is provided to you for information purposes
only, that is, to assist you in obtaining information about or related to a
domain name registration record. We make this information available "as is",
and do not guarantee its accuracy. By submitting a whois query, you agree
that you will use this data only for lawful purposes and that, under no
circumstances will you use this data to:
(1) enable high volume, automated, electronic processes that stress or load
this whois database system providing you this information; or
(2) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass unsolicited,
commercial advertising or solicitations via direct mail, electronic mail, or
by telephone.
The compilation, repackaging, dissemination or other use of this data is
expressly prohibited without prior written consent from us. The Registrar of
record is FBS Inc..
We reserve the right to modify these terms at any time.
By submitting this query, you agree to abide by these terms